Niche one

Teatralna St, Zhytomyr, Zhytomyr Oblast,