Gold Apple

Nizhniy Novgorod, Bolshaya Pokrovskaya st. 82 (TC NEBO)